Starfields

elektronica
componenten
op maat

Algemene voorwaarden

Starfields’ Connection Components is ingeschreven onder nummer 09142086 van de K.v.K. Centraal Gelderland

1. Definities

De leverancier, Starfields’ Connection Components te Arnhem, hierna te noemen Starfields’ en U, als klant of potentiële klant van Starfields’, hierna te noemen de afnemer. Producten: de door de afnemer bij Starfields’ aangevraagde of bestelde goederen, zoals omschreven in de door Starfields’ aan de afnemer verstrekte offerte, orderbevestiging, pakbon of factuur. Offerte: een door Starfields’ aan de potentiële afnemer per brief, fax of e-mail uitgebrachte schriftelijke prijsaanbieding van producten. Order: een schriftelijke, danwel mondeling door de afnemer aan Starfields’ doorgegeven lijst van producten die de afnemer toegeleverd wenst te krijgen. Orderbevestiging: een lijst waarin de door de afnemer bestelde producten door Starfields’ aan hem worden bevestigd, compleet met prijzen en de verwachte leverdatum of –data. Pakbon: een lijst met de productcodes, onmschrijvingen en aantallen van de producten zoals die in een specifieke zending van Starfields’ aan de afnemer aanwezig zijn. Factuur: de door Starfields’ aan de afnemer verstrekte gespecificeerde rekening van een geheel of gedeeltelijk uitgeleverde order.

2. Toepasselijkheid

De in deze Algemene Voorwaarden weergegeven condities zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen en leveranties van Starfields’, alsmede op alle tussen Starfields’ en de afnemer afgesloten schriftelijke en mondelinge overeenkomsten.

3. Documentatie en prijsbladen

Starfields’ zal trachten de documentatie en prijsbladen van de door haar geleverde producten zoveel mogelijk up-to-date te houden; wijziging van de technische specificaties, zoals deze zijn weergegeven in de door Starfields’ aan haar (potentiële) afnemers verstrekte catalogi en prijsbladen, worden echter uitdrukkelijk voorbehouden, evenals tussentijdse prijswijzigingen.

4. Offertes

De door Starfields’ uitgebrachte offertes hebben een geldigheid van één maand na uitgiftedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De geldigheid overschrijdt echter nooit de laatste kalenderdag van het jaar: per 1 januari van ieder nieuw kalenderjaar vervalt de geldigheid van elke in het daaraan voorafgaande jaar uitgebrachte offerte. In offertes vermelde prijzen kunnen in uitzonderingsgevallen binnen de vermelde geldigheidstermijn alsnog hun geldigheid verliezen, bijvoorbeeld bij onaangekondigde tussentijdse prijsverhogingen van de fabriek of bij optredende situaties die de leverbaarheid en/of de prijzen van de producten aantoonbaar kunnen beïnvloeden. De afnemer heeft in dat geval het recht om de betreffende order te wijzigen, of deels of in z’n geheel te annuleren, tenzij vooraf anders werd overeengekomen.

5. Orders

Starfields’ behoudt zich het recht voor om schriftelijke danwel mondelinge orders niet te accepteren, bijvoorbeeld indien de afnemer in de voorafgaande periode een twijfelachtig of slecht betalingsgedrag aan de dag heeft gelegd, of in het geval er onvoldoende financiële informatie over een (potentiële) afnemer beschikbaar is. Starfields’ behoudt zich het recht voor om informatie met betrekking tot het betalingsgedrag van een (potentiële) afnemer bij derden in te (doen) winnen; zij zal de aldus verkregen informatie echter nadrukkelijk uitsluitend voor eigen (intern) gebruik aanwenden.

6. Orderbevestiging

Indien de bestelde goederen niet of niet volledig uit voorraad leverbaar zijn, zal Starfields’ de afnemer zo snel mogelijk, middels een schriftelijke orderbevestiging, informeren omtrent de verwachte leverdatum of -data van de betreffende producten; deze data zijn echter niet meer dan een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de leverdatum: aan deze datum of data kan door de afnemer nimmer rechten worden ontleend. Overschrijdingen van de leverdatum of -data zullen door Starfields’ zo tijdig mogelijk aan de afnemer worden gemeld.

7. Levering van de goederen

Bij bestellingen van goederen met een netto-orderwaarde, inclusief kortingen, tot een bedrag van € 150,00 (exclusief BTW) wordt door Starfields’ aan de afnemer een bijdrage in de administratie- en verzendkosten in rekening gebracht ten bedrage van € 7,50, exclusief BTW; bij bestellingen van goederen die een netto-orderwaarde, inclusief kortingen, hebben van € 150,00 (exclusief BTW) of meer, geschiedt levering van de goederen franco huis op één adres binnen Nederland. Deelleveringen vooraf op verzoek van de afnemer zijn in principe niet franco, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8. Ontvangst en acceptatie van de goederen

Zodra de door Starfields’ geleverde goederen door de afnemer zijn ontvangen, dient deze de producten zo spoedig mogelijk na ontvangst aan de hand van de bijgeleverde pakbon te controleren. Zichtbare beschadigingen aan goederen of hun verpakking, alsmede manco’s dienen direct aan de bode te worden gemeld. Eventueel kan de betreffende zending door de afnemer worden geweigerd. Na acceptatie van de zending (volgens de datum van de vrachtbrief) heeft de afnemer nog drie werkdagen de tijd om manco’s of beschadigingen van de geleverde producten schriftelijk en gespecificeerd aan Starfields’ te melden. Na die drie werkdagen behoudt Starfields’ zich het recht voor om schadeclaims niet te accepteren.

9. Aansprakelijkheid voor de geleverde producten

Starfields’ streeft er naar om de door haar geleverde producten van een goede, marktconforme kwaliteit te laten zijn. Daar echter niet 100% van alle producten fabrieksmatig functioneel kan worden getest, kunnen fabricagefouten nimmer geheel worden uitgesloten. Starfields’ aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade die een afnemer of een mogelijke derde ondervindt door het niet of niet goed functioneren van een door Starfields’ geleverd product, al of niet verwerkt in een half- of eindproduct.

10. Garantie

Door Starfields’ wordt op de door haar geleverde producten een garantie gegeven die in principe gelijk is aan die welke door de fabrikant van de producten wordt gegeven. Deze garantie omvat uitsluitend constateerbare fabrieksfouten en is niet van toepassing op de normale slijtage van het product tijdens het gebruik. De garantie vervalt indien de afnemer, of een door hem ingeschakelde derde partij, onoordeelkundig met de producten is omgegaan.

11. Betaling van de geleverde goederen

Alle door Starfields’ geleverde goederen, tenzij deze niet door de klant zijn geaccepteerd onder de condities zoals weergegeven in punt 8, dienen door de afnemer binnen 30 dagen na datum van de betreffende factuur aan Starfields’ te worden voldaan. Indien door de afnemer, voorafgaand aan de levering, uitdrukkelijk een andere betalingsconditie schriftelijk werd overeengekomen, dient de afnemer deze betalingsconditie strikt aan te houden. Starfields’ behoudt zich het recht voor om nieuwe orders van een afnemer te weigeren indien de betreffende afnemer facturen heeft openstaan die de bovengenoemde betalingstermijn hebben overschreden. Tevens kan Starfields’ een order weigeren indien de afnemer een interne, door Starfields eigenmachtig vastgestelde kredietlimiet dreigt te gaan overschrijden.

12. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de door Starfields’ toegezonden factu(u)r(en) voor geleverde producten niet in hun geheel door de afnemer zijn voldaan behoudt Starfields’ het volledige eigendomsrecht over de betreffende producten; in geval van enig dispuut met de afnemer, of indien de afnemer in staat van surséance van betaling of faillissement verkeert, zijn de geleverde goederen direct door Starfields’ opeisbaar. Voor zover de betreffende producten niet meer bij de afnemer aanwezig zijn, of voor zover zij reeds in half- of eindproducten werden verwerkt, behoudt Starfields’ zicht het recht voor een volledige schadeloos-stelling van de afnemer te eisen.

13. Kosten van invordering

Alle kosten die Starfields’ dient te maken in het kader van de invordering van niet tijdig door de afnemer verrichtte betalingen zijn voor rekening van de afnemer en direct opeisbaar; hieronder vallen, onder meer, de kosten van een eventueel ingeschakeld incassobureau, kosten van gerechtelijke procedures, alsmede de op het betreffende bedrag van toepassing zijnde wettelijke rente.

14. Toepasselijk recht

Op alle geschillen die tussen Starfields’ en haar afnemer ontstaan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Uitgave Starfields’ Connection Components, februari 2016